beats by dre cheap

Misli sam da se zora.blogger.ba zaje.ba.va, ali život u jedinoj, nezavisnoj, sekularnoj, mutnoetničkoj, Bosni i Hercegovini me je, po ko zna koji put, opovrgao.

 

Javni oglas za prijem pripravnika u Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC)

NAPOMENA: Saglasno članu 8. stav 4. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 52/05), Agencija za državnu službu je dužna objaviti javni oglas za prijem pripravnika na svojoj službenoj internet stranici, bez upuštanja u sadržaj oglasa i bez mogućnosti odbijanja objavljivanje oglasa. AGENCIJA NI NA KOJI NAČIN NE STOJI IZA OBJAVLJENOG TEKSTA OGLASA, naročito iza posebnih uslova stručne spreme za pojedine izvršioce.

   

1/01 Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom (Visoka stručna sprema - VII stepen) - jedan (1) izvršilac, u organizacionoj jedinici: Sektor za podršku – Odsjek za pravne, personalne i opće poslove.

 

1/02 Pripravnik sa završenom Muzičkom akademijom (Visoka stručna sprema - VII stepen) - jedan (1) izvršilac, u organizacionoj jedinici: Sektor za operacije – Odsjek za upravljanje protuminskim akcijama.

 

Opis poslova i radnih zadataka: Pripravnik obavlja poslove iz djelokruga rada BHMAC-a, prema posebnom Planu obuke pripravnika u cilju stručnog obučavanja i samostalnog rada. Uslovi: Pored opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova pripravnika, da se ne vodi krivični postupak i da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, svi kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove a to su:

 

1/01 završen Pravni fakultet

 

1/02 završena Muzička akademija

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama, Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini na adresu: Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini sa naznakom: “Javni oglas za prijem pripravnika” Tvornička 3 71000 Sarajevo Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzimati u razmatranje.

 

Do sada se pojavilo nekoliko objašnjenja ove potrebe za visokim muzičkim obrazovanjem u svijetu deminera. Jedni tvrde da je u pitanju obična namještaljka, drugi pak misle da se radi o klasičnom flautanju, treći pjevaju "Učini bar jedan pogrešan korak", četvrti...  četvrtom entitet je još u razmatranju. Šta god bilo- dok je Bosne biće i Bosanaca.

Corto Maltese
http://cortomaltese.blogger.ba
19/02/2009 10:48