beats by dre cheap

Poništava se i zamjenjuje sa... čim!? Objavljeno u dnevnom listu SAN u tiražu od... 300 ili 400 primjeraka!?


[Update: 19.02.2009.]

                  Na osnovu člana 61. stav (2) i 101. stav (2) Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/02), u skladu sa članom 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“ Službeni glasnik BiH”, broj  26/04, 7/05 i 48/05) i članova 54.  i 55. Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i zaposlenika u BHMAC-u broj: 01-34-6185-1/07 od 31. 12. 2007. godine, i Odluke direktora Centra za uklanjanje mina u BiH, broj: 01-02-711-1/09 od 19.02.2009. godine, utvrđuje se

PONIŠTAVA SE

 dio Javnog oglasa za prijem pripravnika u radni odnos na period od jedne godine u Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC)

OBJAVLJENOG DANA 18. 01. 2009. GODINE U DNEVNOM LISTU “SAN “

u dijelu oglasa:

1/02 Pripravnik sa završenom Muzičkom akademijom (Visoka stručna sprema - VII stepen) - jedan  (1) izvršilac, u organizacionoj jedinici: Sektor za operacije – Odsjek za upravljanje protuminskim akcijama.

i posebnih uslova:

1/02 završena Muzička akademija

Dio oglasa se poništava zbog administrativne greške.

U preostalom tekstu Oglas ostaje neizmjenjen.

Na osnovu člana 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH», broj 26/04, 7/05 i 48/05) a u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama BiH («Službeni glasnik BiH», broj 52/05) i Odluke direktora Centra za uklanjanje mina u BiH, broj: 01-02-7529/08 od 15.12.2008. i 01-02-711/09 od 16.02.2009. godine raspisuje se

 

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u radni odnos na period od jedne godine u Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC)

 

1/01 Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom (Visoka stručna sprema - VII stepen) - jedan  (1) izvršilac, u organizacionoj jedinici: Sektor za podršku – Odsjek za pravne, personalne  i opće poslove.

1/02 Pripravnik sa završenom Muzičkom akademijom (Visoka stručna sprema - VII stepen) - jedan  (1) izvršilac, u organizacionoj jedinici: Sektor za operacije – Odsjek za upravljanje protuminskim akcijama.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnik obavlja poslove iz djelokruga rada BHMAC-a, prema posebnom Planu obuke pripravnika u cilju stručnog obučavanja i samostalnog rada.

 

Uslovi:

Pored opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova pripravnika, da se ne vodi krivični postupak i da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, svi kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove a to su:

 

1/01 završen Pravni fakultet

1/02 završena Muzička akademija

 

Svi kandidati treba da ispunjavaju i posebni uslov da prvi put zasnivaju radni odnos u tom zanimanju. 

Corto Maltese
http://cortomaltese.blogger.ba
19/02/2009 21:35